söndag 1 februari 2015

Allins-bloggen tillgänglig

Vi fyra partier, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, jobbar inte tillsammans den här mandatperioden, men har valt att låta Allians-bloggen vara tillgänglig.

onsdag 3 september 2014

Tillsätt krisgrupp för skolanVi har idag en situation med stora underskott inom Barn och utbildningsförvaltningen. Samtidigt rasar Gnesta från plats 182 till plats 285 i Lärarforbundets skolranking. Vi inom Alliansen kan inte acceptera denna bottenplacering för Gnestas skolor. Vi föreslår därför att det inrättas en krisgrupp med politiker från samtliga partier, lärare och elever som tillsammans med ansvariga tjänstemän tar fram ett underlag för nödvändiga åtgärder.

Skolan är en prioriterad fråga för Alliansen i Gnesta och vi ser nu ett behov av en gemensam kraftsamling där vi särskilt betonar vikten av långsiktigt ordnad ekonomi samt en god lärar- och elevdialog för att komma tillrätta med dagens situation.

Alliansen i Gnesta

Interpellation om avgiftsfria bussresorINTERPELLATION
   till Johan Rocklind, ordförande i kommunstyrelsen

Vad hände(r) med tanken på avgiftsfria bussresor för skolungdomar?

27 november 2006 fattade Gnesta fullmäktige ett beslut med följande lydelse:

”Motionen tillstyrks genom att fullmäktige beslutar att kommunen inför arbetet med framtida budgetar prövar möjligheten att subventionera bussresor inom kommunen för alla skolungdomar.”

Redan i januari 2005 lämnade jag in den motion det handlar om (Bilaga 1), och i beredningen av den var det många märkliga turer, vilka jag inte finner utrymme att gå in på här. Sammanfattningsvis kan jag dock konstatera att det hela primärt strandade på två saker:
     Initialt på BoU-förvaltningens oförmåga att inse att det inte handlade om att köpa traditionella busskort åt alla kommunens skolever!
     Därefter på Länstrafikens ovilja att finna en smidig lösning. Om jag minns rätt, hänvisade man bl a till negativa erfarenheter från Eskilstuna, där ett liknande system lett till mycket okynnesåkning.

Men man borde väl med hjälp av sunt förnuft kunna konstatera att det här skulle kunna vara en förhandlingsfråga i konstruktivt samtal, där man resonerar sig fram till en win-win-situation för alla parter – en extra intäkt för bussbolaget och ökad servicenivå för kommunens invånare. Sådan rusning torde det inte bli att man ska behöva köpa in fler och större bussar för att möta efterfrågan. Med tanke på linjesträckningarna och turtätheten i vår kommun bedömer jag dessutom inte risken för okynnesåkning à la Eskilstuna som särskilt stor…
     Tyvärr gick det under resterande år av vårt Allians-styre inte att komma framåt i den här frågan. Men hur har det varit den här mandatperioden, då vår S-MP-V-majoritet – med ”kompisar” i styrande position i länet – haft ansvaret för att leva upp till det gamla fullmäktigebeslutet? Ja, uppenbarligen har inget konstruktivt hänt för våra ungdomars del, vilket bara är att beklaga.
     I andra kommuner har det däremot hänt desto mer, t ex i Eskilstuna! Nedanstående citat är hämtat från deras hemsida:

Elevkort

Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till 4 resor/dag utan egen kostnad för eleven, alla dagar i veckan under skolåret. Elevkortet gäller för resor med Länstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.
Vid höstterminens start får elever som erhållit ett elevkort under föregående läsår och som fortsättningsvis är berättigade till elevkortet kvittera ut ett nytt kort utan ansökan.
Övriga elever som är berättigade till elevkortet ska ansöka tillsammans med målsman om detta. Ansökningsblankett finns på skolexpeditionen.

Men här i Gnesta har inget hänt under de fyra år ni haft makten, vilket jag som motionär tycker känns lite trist. Kanske måste jag skriva en ny motion, eller vad säger du?

Här följer mina frågor i detta ärende:

1.      Anser du att formuleringen ”inför framtida budgetar” i KF-beslutet från 2006 äger fortsatt giltighet – eller hade den ett ”bäst före-datum”? (I så fall vilket?)

2.      Om inte, vad har du gjort för att i samspel med trafikansvariga politiker och tjänstemän i länet finna en vettig lösning som passar förhållandena i vår kommun?

3.      Eftersom inget hänt, vilka hinder har du stött på för att förverkliga motionens intentioner – detta i en tid när t o m Eskilstuna lyckats ordna till en aptitlig lösning på det här problemet?!

Gnesta 2014-09-02

 Bo Wingård (KD)
Bilaga 1
*************** Kommunfullmäktige, Gnesta ***************

Gnesta 2005-01-16

MOTION: Avgiftsfria bussresor för skolungdom

I och med att vi avvecklade närtrafikprojektet, återgick mycket till det som varit, bl a subven-tionen till tågpendlarna. Frågan var dock om systemet med ett SL-kort som gällde även för bussresor i kommunen skulle kunna fortsätta att gälla, alltså den modell som vi kristdemokrater länge stridit för.
     Oroad över att barnet kunde vara på väg ut med badvattnet, pläderade jag vid ett minnes-värt KS-möte för c:a ett år sedan för ett bevarande av ”Gnestakortet” på bussarna. En del ut-tryckte då rädsla för att kostnaderna för sådant kollektivt resande skulle skena i väg, men så småningom var (nästan) alla med på båten (=bussen!), och beslutet klubbades även i KF.
     Just nu avvaktar vi den ekonomiska slutrapporten, men inget tyder på att ett fortsatt ”Gnestakort” blivit oväntat dyrt för kommunen, och i det läget finns anledning att redan nu fundera över ytterligare ett steg i denna riktning.

Många ungdomar kvitterar redan nu ut termins- eller månadskort som gäller för bussresor inom kommunen. Varför inte vidga perspektivet lite och låta alla skolungdomar (upp till 19 år) få resa avgiftsfritt inom kommunen. (Gratis blir det förstås aldrig. Någon måste alltid betala!)
     Detta skulle ge större möjligheter för eleverna att flexa lite smidigt, kanske stanna kvar hos en klasskamrat för att leka eller hjälpas åt med läxorna. En extra, mer indirekt lärdom blir att man vänjer sig vid att se kollektivt åkande som en möjlighet, något som i ett framtida miljö-perspektiv kan vara nog så viktigt!
     Föräldrar – av curlingmodell? - skulle inte alltid behöva skjutsa långa sträckor till aktiviteter av olika slag, något som förutom miljöaspekten även dränerar dem på både ekonomi och – inte minst – tid! Det senare har många föräldrar alltför ont om i dagens Sverige, och allt som kan bidra till att minska stressen är värt sin vikt i guld!
     Exakt hur många ”guldpengar” som behöver plockas upp ur kommunens kassakista för att förverkliga den här visionen är inte helt lätt att beräkna, men sett ur ett helhetsperspektiv bedömer jag att en sådan här satsning bör kunna ligga inom det möjligas ram.
     Varför är det så självklart att just pendeltågstrafikanterna ska ha största glädjen av våra kommunala trafiksubventioner? Varför inte satsa lite också på kommunens unga?

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att      kommunen inför arbetet med 2006 års budget prövar möjligheten att subventionera bussresor inom kommunen för alla skolungdomar

Bo Wingård, Kristdemokraterna, Gnesta

onsdag 2 juli 2014

Maktfullkomlighet var ordet ...


Majoritetens politiker, S, V och MP, talar ofta om medborgardialoger och utökad demokrati, men tydligen bara när det passar deras egna syften. I fallet med om- och tillbyggnad av badhuset vid Frejahallen och den anslutande utbyggda parkeringsytan vägrar man dock att invänta domstolens utslag efter att medborgare i Gnesta har överklagat utbyggnaden. Måste man skynda sig så att man påbörjat bygget före valet i höst? Eller är det för att visa sin makt?
 
Vi tycker att maktutövandet är skrämmande och rimmar illa med tidigare fattade beslut i kommunen då man förvägrade en privat aktör inom skolan att bygga ut innan de fått klartecken gällande parkeringssituationen. Likhet i bedömning kan man tydligen inte räkna med i Gnesta kommun med nuvarande styre.

Till saken hör att den planerade ombyggnationen av gamla badhuset dessutom riskerar att spränga alla överenskomna kostnadsramar. Det började med maxkostnad 50 miljoner kronor som raskt blev 69 miljoner i ny kalkyl. Med vetskap om vad som hänt med liknande byggen i Trosa och Nyköping under senaste året som dragit i väg till mer än fördubblad kostnad, kanske det vore bättre att bygga nytt badhus och göra om det gamla badhuset till sporthallar för alla våra idrottande unga och vuxna.

Att inte alla partier är eniga gällande en politisk fråga är i sig inte så konstigt utan hör till, men att den styrande treklövern S, V och MP har gått så långt att man inte ens inväntar domslut vid överklagande från kommunens medborgare skrämmer oss.
Det är inte lätt att återställa ett berg som man redan sprängt bort, om nu domslutet ger medborgarna rätt...Tänk om!

Nya Moderaterna i Gnesta kommun

tisdag 1 juli 2014

Självklart ska Gnesta kommun invänta beskedet från Mark- och Miljödomstolen!Politiker får aldrig gömma sig bakom lagar och paragrafer, och sedan skicka ärendet till någon utanför den politiska sfären att avgöra, när en ombyggnation ska startas i en kommun, som styrs politiskt!

Miljö- och byggnämndens majoritetspolitiker i Gnesta gav startbesked till byggherren nu i veckan, för ombyggnaden av simhallen, utan att invänta domstolsbeslut angående överklagandet. Helt förkastligt … 

Man startar bygget, utan att se till att parkeringsfrågan är löst. Så är det när Gnesta kommun ska bygga själv. Andra regler gällde när en icke kommunal förskola skull starta en ny avdelning, då fick man lov att bygga en parkering innan man fick öppna. Trafiksituationen måste vara löst innan start, hette det då! 

Men nu är det bråttom … Att ni inte skäms SVMP!

Vi förstår att många är besvikna och oroade, det är vi i Centerpartiet också. Vi trodde på det muntliga löftet, en fortsatt dialog majoritet/opposition om det som först kändes som ett realistiskt ombyggnadsalternativ, men som sedan visade sig inte hålla måttet. 

Centerpartiet tror helt enkelt inte på kalkylen. Vid de flesta, för att inte säga alla ombyggnationer av simhallar i närområdet har kostnaderna ökat dramatiskt. Att bygga nytt är säkrare, man vet vad man får och man slipper kostnadsdrivande överraskningar.
Centerpartiet vill bygga en ny simhall vid Hagstumosse idrottsplats.

För Centerpartiet

Ingalill Fredriksson (C)
Håkan Ekstrand (C)
Mats Klasson (C)
Lena Lindberg (C)
Agneta Andersson (C)
Lill Björk (C)
Erik Granqvist (C)

lördag 28 juni 2014

Särskilt yttrande: Gång- och cykelplan för Gnesta kommunDiarienummer KS.2013.250
  
Från Alliansen förespråkar vi utbyggnad av gång- och cykelvägar i vår kommun. Vi har i remissvar under ärendets beredning poängterat den prioritering över framtida GC-projekt vi vill se för största möjliga nytta för framtiden.

Genom medfinansiering från regionala infrastrukturplanen kommer vi under de kommande åren ha möjlighet till utbyggnad av flera projekt inom vår kommun.

Våra prioriterade nybyggnationer av GC-väg:
  • GC-väg längst Östra- och Västra Storgatan i enlighet med rondell till rondellarbetet
  • GC-väg längs ena sidan av Tingshusbacken för säker skolväg till Frejaskolan
  • GC-väg mellan Gnesta och Klemmingen
  • GC-väg mellan Björnlunda och Gnesta


Alliansen 2014-06-16

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Dan Glimne (M),
Sibylle Ekengren (M), Kurt Cedergren (M), Sven Andersson (M), Anders Norström (M),
Karin Braathen Gustavsson (M),
Håkan Ekstrand (C), Mats Klasson (C), Lena Lindberg (C),
Marian Ahlberg (FP), Kerstin Grenthe (FP)
Bo Wingård (KD)